Algemene huurvoorwaarden
vakantiehuisje “De Goede Polder”
Koningin Emmaweg 7, 4354 KB, Vrouwenpolder
Versie januari 2020
 
Toepassing

• Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot  de vakantiewoning “De Goede Polder” staande en gelegen aan de Koningin Emmaweg 7, 4354 KB, Vrouwenpolder.

• In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

• Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 1 - Reserveringen

1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.

2. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons vrijwel direct een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.

3. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 2 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen.

4. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

 
Artikel 2 - Betaling

1. Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:

1. Betalingen dienen te geschieden langs de girale weg;

2. U dient van het factuurbedrag 30% van de huursom en de borgsom binnen 10 dagen na de factuurdatum te voldoen. Het resterende factuurbedrag van 70% huursom dient u een maand voor de aankomstdatum te hebben voldaan.

3. Indien u reservering ligt binnen een maand voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag alsmede de borgsom ineens te voldoen.

2. Betalingen dienen te geschieden door overboeking naar IBAN: NL68 TRIO 0198482736 tnv WG Haak te Middelburg, onder vermelding van het factuur nummer. Met het voldoen van een (deel)betaling van of de gehele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige betaling, zoals omschreven onder 1 van dit artikel bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

 
Artikel 3 - Borgsom

1. Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 250,00, welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen inhouden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen.

2. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen(bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 10 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet te niet gedaan.

4. Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

 
Artikel 4 - Wijzigingen

1. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.

2. Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/ de verblijfperiode wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 5. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

 
Artikel 5 - Annulering
Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

- Bij annulering binnen 24 uur na boeken heb je recht op volledige restitutie van het boekingsbedrag.

- Bij annulering tot de 42ste dag voor aanvang van het verblijf
bedragen de annuleringskosten 30% van de reissom.

- Bij annulering vanaf de 42ste tot de 28ste dag voor aanvang van het
verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van de reissom.

- Bij annulering vanaf de 28ste dag tot de eerste verblijfsdag
bedragen de annuleringskosten 90% van de reissom.

- Bij annulering op de eerste verblijfsdag of later bedragen de
annuleringskosten 100% van de reissom.

• In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

 
Artikel 6 – Ontvangst sleutel.

1. De sleutel wordt bij aankomst persoonlijk overhandigd, of is te vinden in de sleutelkluis. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. De sleutel van De vakantiewoning wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 50.

2. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

3. Wanneer de huurder en of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning: wordt hiervoor € 25 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terugstorting van de borg. Ter controle vragen wij de huurder zich te legitimeren voordat de kopiesleutel wordt overhandigd.

 
Artikel 7 - Verblijf in de vakantiewoning
Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:

1. Weekend: vrijdag vanaf 16:00 uur tot maandag 11.00 uur;

2. Mid week: maandag vanaf 16:00 uur tot vrijdag 11:00 uur;

3. De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen.

4. Het is niet toegestaan feesten of evenementen te organiseren.

5. Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 16:00 uur gebruik maken van het huisje . Op de dag van vertrek dient u om 11:00 uur het huisje te hebben verlaten.

6. De vakantiewoning is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.

7. Buiten mag geen open vuur worden toegepast.

8. Huisdieren meenemen is toegestaan.

9. De huursom is exclusief eindschoonmaak en huur bed- en linnengoed. Hiervoor wordt € 8 per persoon per huurperiode in rekening gebracht.

10. Het gebruik van water en elektra (behalve het opladen van electrische auto's) is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u vriendelijk hiermee spaarzaam om te gaan.

11. Elektrische auto's kunnen aan een gewoon stopcontact worden opgeladen, hiervoor dient wel apart afgerekend te worden.

12. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van acht personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.

13. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.Artikel  8 - Overmacht

1. Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid/klachten/schade

1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en . Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.

2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.

3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van 'De Goede Polder'. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.

4. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.

5. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.Artikel 10 - Vertrek en eindschoonmaak
Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de  vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder ;

• Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:

• Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten

• Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;

• Dekbedovertrekken en linnengoed afhalen en op een hoop op de overloop leggen;

• De afwasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten;

• Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;

• De kussens van het tuinmeubilair (graag) binnen te zetten;

• Vuilnisbakken te hebben geleegd in de containers voor het huis. Papier mag achtergelaten worden. Plastic graag naar de container bij de Plus in Vrouwenpolder brengen.

• Eventuele breuk en/of schade te melden bij ons;


Artikel 11 - Toepasselijk recht
Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.